preloader

Propaan gasprijs onder de loep: een heldere uitleg

Heb je je ooit afgevraagd waarom de prijs van propaan iedere keer weer anders is? Of hoe het komt dat de buren een andere prijs betalen? Is er enige samenhang te vinden in de manier waarop de propaangas prijs wordt bepaald of is dit natte vinger werk? En gaat met het stijgen van de prijs voor aardgas ook de prijs voor propaan omhoog? Hele legitieme vragen en iedere gebruiker van propaan verdient hier ook een duidelijk antwoord op. Daarom leggen we in dit blog uit hoe de prijs van propaangas is opgebouwd, waar de schommelingen vandaan komen, hoe het komt dat verschillende locaties verschillende prijzen kunnen hebben en waarom de prijs van propaangas niet samenhangt met die van aardgas.

Opbouw prijs propaan

De prijs voor propaan wordt opgebouwd uit vier onderdelen: inkoop, distributie, belastingen/heffingen en bedrijfskosten.

1. Inkoop
Zoals voor veel (brand-)stoffen, geldt ook voor propaan dat de prijs afhankelijk is van vraag en aanbod op de markt. Niet alleen de Nederlandse markt, maar ook de internationale markten spelen hierin een grote rol. De basisprijs van propaan is direct gekoppeld aan de wereldmarktprijs. Net als in olie, wordt in propaan continu gehandeld en is de prijs dagelijks aan verandering onderhevig. Niet verrassend, want propaan is een LPG (Liquified Petroleum Gas), een afgeleid product van aardolie of aardgas. In het destillatieproces van ruwe aardolie blijven boven in de kolom de gasvormige koolwaterstoffen over. Propaan behoort tot deze stoffen en is een bijproduct van alle aardolieproducten. De inkoopprijs van propaan is dan ook in sterke mate afhankelijk van de prijs van aardolieproducten. Dit verklaart grotendeels de schommelingen in de prijs. Voor een volledig beeld moeten daarbij nog de fluctuerende wisselkoersen en locatieverschillen opgeteld word

2. Distributie
Inkoopprijs is één ding, maar het is zeker niet de enige factor die bepalend is voor de prijs. Na de winning van het propaangas wordt dit gas onder druk vloeibaar gemaakt en vanuit de olieraffinaderij of gasfabriek getransporteerd naar lokale opslagterminals. Van daaruit vindt het verdere transport plaats om uiteindelijk het gas bij de eindgebruiker af te leveren. De kosten van dit transport komen bovenop de inkoopprijs.

3. Belastingen/heffingen
Het zal niemand verbazen dat ook de overheid hier nog (energie-) belastingen en heffingen aan toevoegt. De accijns en voorraadheffing op propaan zijn wettelijke toeslagen. Accijns is een belasting om de schatkist te vullen. Voorraadheffing is een toeslag die de regering in rekening brengt om het aanhouden van strategische olievoorraden in Nederland te bekostigen. In de praktijk bedragen accijns en voorraadheffing ca. 22 cent per liter propaan (inclusief BTW).

4. Bedrijfskosten/marge
De laatste factor in de opbouw van de prijs van propaan, is de marge die de gasleverancier hier nog aan toevoegt. Die marge moet de bedrijfskosten, personeelskosten, overheadkosten etc. dekken en natuurlijk zit daar ook een stukje winst in.

Prijsverschillen

Dat er prijsverschillen zijn, heeft alles met de hiervoor al besproken marktprijs te maken. De prijs volgt de markt en iedere week wordt opnieuw de prijs voor die week vastgesteld. Daarnaast maakt het verschil of je veel of weinig afneemt. Is het volume per levering klein, dan zijn de transport- en handelingskosten in verhouding hoger dan wanneer het volume groot is. Een veel gemaakte vergissing wordt gemaakt in het vergelijking van de prijzen zonder rekening te houden met geleverde diensten. Zo is de prijs voor gebruikers met een eigen tank lager dan voor gebruikers met een gehuurde tank. Dit komt omdat een deel van het onderhoud en de verplichte keuringen van de tank in de gasprijs verrekend worden.

Aardgas prijs in vergelijking met propaanprijs

Propaan lijkt in veel opzichten op aardgas en in het gebruik zijn er weinig verschillen. Aardgas staat momenteel sterk ter discussie en het is dan ook logisch dat de propaangebruiker zich afvraagt of de implicaties daarvan ook voor propaangas opgaan. De trend naar een gasloze toekomst stuwt de aardgasprijs omhoog. Propaan lijkt op aardgas en zal dus ook wel duurder worden? Dat is een misvatting. Aardgas wordt gewonnen uit een aardgasveld op land (zoals het Groninger gasveld) of op zee. Propaan daarentegen is een bijproduct van het raffinageproces van aardolie of van de winning van aardgas. Het is een LPG, een vloeibaar gemaakt petroleum gas. Het is juist de winning van aardgas uit de gasvelden die aardbevingen kan veroorzaken en ter discussie staat. De gasloze toekomst heeft dan ook enkel betrekking op het afkoppelen van aardgas en heeft geen invloed op propaan of de prijs van propaan.

Propaan is een duurzaam alternatief voor al die huishoudens die niet zijn aangesloten op het aardgasnetwerk. Propaan is daarnaast goed te combineren met andere energiebronnen zoals zonnepanelen of windenergie en daardoor tevens een goede aanvullende energiebron. Ook in de industrie, landbouw en horeca is propaan een milieuvriendelijke en economisch efficiënte energiebron voor verwarmen, stoken en productieprocessen die veel energie vragen. Download hieronder het E-book en ontdek alles wat een gebruiker wil weten over propaan.

E-book aanvragen

Contacteer een adviseur

Jewagas levert verschillende gassoorten toegespitst op uw bedrijfsproces. Voor vragen bent u bij onze adviseurs aan het juiste adres.

Author avatar
admin
https://jewagas.com

Post a comment